سمــعک تـهـــــران
شمــاره تمــاس
021-88492162


بیماری منییر

بیماری منییر (هیدروپس آندولنف) برای اولین بار در سال ۱۸۶۰  به عنوان یک عارضه درگیر کننده دستگاه گوش داخلی که سیستم شنوایی و تعادل را درگیر می کند معرفی شد.

منییر به طور معمول با چهار علامت:

 • کم شنوایی نوسانی
 • وزوز فرکانس پایین
 • پری گوش
 • سرگیجه

شناسایی می شود.

منییر به صورت یک طرفه و دو طرفه دیده می شود، ولی در ۷۵% موارد یک طرفه دیده شده است که بعدها درگیری دو طرفه می شود.

برای منییر با علائم سرگیجه درمان های دارویی و کنترل رژیم غذایی و روش های جراحی پیشنهاد شده است.

در مطالعات صورت گرفته میزان موفقیت درمان دارویی و کنترل رژیم غذایی با دیورتیک در کنترل حملات و پیشرفت علائم از ۵۰ تا ۷۹ % درصد گزارش شده است اما در مواقعی که روشهای درمانی ذکرشده و رژیم غذائی موثر نباشد به ناچار باید از روش تزریق جنتامایسین و قطع عصب دهلیزی/ لابیرنتکتومی استفاده کرد.

در مطالعات مختلف شیوع بیماری منییر را حدودا از ۴ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر تا ۵۱۳ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر گزارش کرده اند.

در مطالعه Alexander و همکاران (۲۰۱۰) در کشور آمریکا در بررسی ۴۰ میلیون نفر شیوع منییر ۱۹۰ در ۱۰۰۰۰۰ گزارش شد و نسبت درگیری خانم به آقا حدودا ۲ به ۱ گزارش شد.

گفته می شود با افزایش سن، شیوع بیماری منییر بیشتر می شود ولی بیشترین شیوع در دهه ۴ تا ۵ زندگی می باشد. عوامل مختلفی همچون:

 • وراثت
 • عوامل محیطی
 • مشکلات عروقی
 • ایمونولوژیک
 • عفونت و عوامل ناشناخته

می توانند سبب منییر شوند ولی تاکنون پاتوفیزیولوژی منییر مورد بحث و نظر است.

برای منییر با علائم سرگیجه درمان هایی نظیر

 • درمان دارویی
 • کنترل رژیم غذایی
 • روش های جراحی

پیشنهاد شده است.

در بیماران منییر یک طرفه با حملات سرگیجه غیر قابل کنترل با داروی خوراکی:

 • اولین گام درمان تزریق با جنتامایسین است
 • در صورت عدم موفقیت در بیش از چند تزریق قطع عصب دهلیزی/ لابیرنتکتومی مد نظر قرار می گیرد.

در بسیاری از مطالعات میزان موفقیت در تزریق جنتامایسین را در حدود ۸۰ تا ۹۰% گزارش کرده اند.

در قطع عصب دهلیزی/ لابیرنتکتومی میزان بهبود سرگیجه حتی تا ۹۳% هم گزارش شده است.

مزیت اصلی جنتامایسین کاهش و حتی حذف حملات سرگیجه در بیماران منییر یک طرفه و عیب اصلی آن آسیب ناخواسته به سیستم شنوایی و همچنین احتمال عفونت گوش می باشد.

در بیماران منییر یک طرفه شیوع اختلالات تعادلی و سرگیجه بسیار بیشتر از دو طرفه است.

ازاینرو در این بیماران روند تزریق جنتامایسین جزء پروتکل های درمانی محسوب می شود.

 

بیماری منییر