سمــعک تـهـــــران

شمــاره تمــاس
021-88343584

ویزیت در منزل

ویزیت در منزل

در تعدادی از بیماران از جمله کودکان با

مشکلات فلج مغزی

عقب ماندگی ذهنی

نقص حرکتی

سالمندان با کهولت سن

که توانایی حرکت ندارند این امکان وجود دارد که شنوایی شناسی در منزل بیمار حضور یابد و ارزیابی شنوایی و تجویز و تنظیم سمعک را انجام دهد.