سمــعک تـهـــــران

شمــاره تمــاس
021-88343584

تعمیر انواع سمعک

تعمیر سمعک

در حال حاضر در کشور بیش از ۱۶ برند سمعک (مدل سمعک) وجود دارد. در این کلینیک تعمیر و رفع اشکال تمامی سمعک ها از جمله سمعک های

  • سمعک نامرئی
  • سمعک داخل گوشی
  • سمعک پشت گوشی
  • سمعک انالوگ

  • سمعک دیجیتال

پذیرفته می شود.